உமது தயவால் எங்கள் வலிமை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. திருப்பாடல்கள்(சங்கீதங்கள்) 89:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: