“உமது பிரமாணங்களில் மனமகிழ்ச்சியாயிருக்கிறேன்; உமது வசனத்தை மறவேன்.”சங்கீதம் 119:16

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: