இன்றைய வாக்குத்தத்தம் : உரோமையர் 4:20,21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: