“உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள்.”யோவான் 15:18

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: