”எனக்கு அடுத்திருப்பவர் யார்?” (லூக்கா 10:29)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: