“என்னைப் பலத்தால் இடைகட்டி, என் வழியைச் செவ்வைப்படுத்துகிறவர் தேவனே”சங்கீதம் 18:36

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: