”என்னோடு இராதவர் எனக்கு எதிராக இருக்கிறார்” (லூக்கா 10:23)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: