“என் கிருபை உனக்குப்போதும்; பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும்”2 கொரிந்தியர் 12:9

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: