என் சமுகம் உனக்கு முன்பாகச் செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். யாத்திராகமம் 33:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: