ஒரே கடவுளாகிய இயேசுகிறிஸ்துவை அறிவதே நிலைவாழ்வு

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: