”கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை” (லூக்கா1:37)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: