கடவுளின் துணையால் எம்மதிலையும் தாண்டலாம்.தி.பா.18:29.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: