”கடவுளின் தூதர்கள் மானிடமகன்மீது ஏறுவதையும் இறங்குவதையும் காண்பீர்கள்” (யோவான் 1:51)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: