கடவுளின் வாக்கை நம் இதயத்தில் பதிப்போம்.சங்கீதம் 119 – 11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: