கடவுளுக்கு அஞ்சுங்கள் ; அவரைப் போற்றிப் புகழுங்கள்.தி.வெ 14 : 7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: