கடவுள் எதை விரும்புகிறாரோ அதை அவர் செய்கிறார்.யோபு 23 – 13.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: