கடவுள் தமது வார்த்தையை அனுப்பி நம்மை மீட்பார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: