“கர்த்தராகிய தேவரீர் என் விளக்காயிருக்கிறீர்; கர்த்தர் என் இருளை வெளிச்சமாக்குகிறவர்.”II சாமுவேல் 22:29

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: