“கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள்”ஓசியா 6:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: