“கர்த்தருக்குப் பிரியமானது இன்னதென்று நீங்கள் சோதித்துப்பாருங்கள்.”

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: