கர்த்தருடைய மகிமை கர்த்தருடைய ஆலயத்தை நிரப்பிற்று. 1 இராஜாக்கள் 8: 11

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: