“கர்த்தரை என்றென்றைக்கும் நம்புங்கள்; கர்த்தராகிய யேகோவா நித்திய கன்மலையாயிருக்கிறார்”ஏசாயா 26:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: