“கர்த்தரை நம்பி நன்மைசெய்; தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்துகொள். “சங்கீதம் 37:3

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: