“கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், வானம் எனக்குச் சிங்காசனம், பூமி எனக்குப் பாதபடி; “ஏசாயா 66:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: