கர்த்தர் தமது பரிசுத்தவான்களின் பாதங்களை காப்பார்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: