கர்த்தர் தம்முடைய வார்த்தையினாலே தம்மை வெளிப்படுத்துவார்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: