“கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாய்த் தப்புவிப்பார்”ஏசாயா 36:15

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: