“கர்த்தர் நல்லவர், இக்கட்டுநாளிலே அரணான கோட்டை; தம்மை நம்புகிறவர்களை அறிந்திருக்கிறார்”நாகூம் 1:7

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: