கர்த்தர் வெறுக்கும் காரியங்களை நாம் செய்யாமல் இருப்போம்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: