“கர்த்தாவே, உம்முடைய வழிகளை எனக்குத் தெரிவியும்; உம்முடைய பாதைகளை எனக்குப் போதித்தருளும்.”சங்கீதம்25:4

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: