கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிட்டேன்; நான் வெட்கப்பட்டுப் போகாதபடி செய்யும்; Psalms 31:17

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: