கர்த்தாவே, நீர் நீதிமானை ஆசீர்வதித்து, காருணியம் என்னுங் கேடகத்தினால் அவனைச் சூழ்ந்துகொள்ளுவீர். சங்கீதம் 5:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: