“குதிரை யுத்தநாளுக்கு ஆயத்தமாக்கப்படும்; ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும். “நீதிமொழிகள் 21:31

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: