” சகோதரரே, நீங்கள் நன்மை செய்வதிலே சோர்ந்துபோகாமலிருங்கள். “2 தெசலோனிக்கேயர் 3:13

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: