சோர்ந்துபோகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணவேண்டும்.லூக்கா 18:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: