ஜீவனுள்ள தேவன் உங்கள் நடுவே இருக்கிறார். யோசுவா 3:10

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: