ஞானிகளை வெட்கப்படுத்த தேவன் மடமைகளை தெரிந்துக்கொண்டார்

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: