“தங்கள் தேவனை அறிந்திருக்கிற ஜனங்கள் திடங்கொண்டு, அதற்கேற்றபடி செய்வார்கள்.”தானியேல்11:32

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: