தண்ணீர்களுக்கு மேலே பூமியைப் பரப்பினவரைத் துதியுங்கள்; அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது((திருப்பாடல் 136:6))

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: