தாழ்ந்தோர் உயர்வர். உயர்ந்தோர் தாழ்வர். எசேக்கியேல் 21 : 26

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: