தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்தை அறிய நமக்கு அருளப்பட்டது.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: