“தேவன் உத்தமனை வெறுக்கிறதுமில்லை, பொல்லாதவர்களுக்குக் கைகொடுக்கிறதுமில்லை.”யோபு 8:20

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: