“தேவன் செய்வது எதுவோ அது என்றைக்கும் நிலைக்கும்”பிரசங்கி 3:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: