“தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பெலனும், ஆபத்துக்காலத்தில் அநுகூலமான துணையுமானவர்.”சங்கீதம் 46:1

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: