நமது விண்ணப்பத்தை கேட்பவர் நம் ஆண்டவர்.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: