நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நலன் அளிப்பார். 2 குறிப்பேடு 7:14

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: