நம்மை வழிநடத்திச் செல்பவர் நம் கடவுளாகிய ஆண்டவரே! இ.ச 9:3.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: