நான் உன்னை உருவாக்கினேன்; நீ என் தாசன்; இஸ்ரவேலே, நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை.”ஏசாயா 44:21

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: