நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர்; மல்கியா 3:6

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: