“நான், நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர்”ஏசாயா 51:12

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: